Truy cập

Hôm nay:
89
Hôm qua:
83
Tuần này:
381
Tháng này:
1304
Tất cả:
354163

NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012- 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Ngày 27/09/2013 10:46:50

NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012- 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng địa phương thành một đơn vị có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu của quyết định 491/QĐ-TTg, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch chung cùa toàn vùng; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
2. Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2015, tầm nhìn 2020 hoàn thành 15 tiêu chí và một số nội dung mà hiện nay xã còn chưa đạt trên cơ sở giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành.
- Giai đoạn 2012-2015 hoàn thành 8 tiêu chí: Tiêu chí số 1(Quy hoạch); Tiêu chí số 4(Điện); Tiêu chí số 5(Trường học); Tiêu chí số 7(Chợ); Tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất); Tiêu chí số 14(giáo dục); Tiêu chí số 16( Văn hoá); Tiêu chí số 17 (Môi trường).
Giai đoạn 2015-2020, hoàn thàn 7 tiêu chí còn lại: Tiêu chí số 2(Giao thông); Tiêu chí số 3(Thuỷ lợi); Tiêu chí số 6(Cơ sở vật chất văn hoá); Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư); Tiêu chí số 10 (Nhà ở
NỘI DUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012- 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng địa phương thành một đơn vị có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn chỉnh theo yêu cầu của quyết định 491/QĐ-TTg, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch chung cùa toàn vùng; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
2. Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2015, tầm nhìn 2020 hoàn thành 15 tiêu chí và một số nội dung mà hiện nay xã còn chưa đạt trên cơ sở giữ vững các tiêu chí đã hoàn thành.
- Giai đoạn 2012-2015 hoàn thành 8 tiêu chí: Tiêu chí số 1(Quy hoạch); Tiêu chí số 4(Điện); Tiêu chí số 5(Trường học); Tiêu chí số 7(Chợ); Tiêu chí số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất); Tiêu chí số 14(giáo dục); Tiêu chí số 16( Văn hoá); Tiêu chí số 17 (Môi trường).
Giai đoạn 2015-2020, hoàn thàn 7 tiêu chí còn lại: Tiêu chí số 2(Giao thông); Tiêu chí số 3(Thuỷ lợi); Tiêu chí số 6(Cơ sở vật chất văn hoá); Tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư); Tiêu chí số 10 (Nhà ở